Masz pytania?

Napisz. Odezwiemy się.

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego RynekDetaliczny.pl

(obowiązuje od dnia 01.11.2017 roku)

I Postanowienie Ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego mieszczącego się pod adresem www.rynekdetaliczny.pl, w którym oferuje się do sprzedaży profile firm, analizy, prognozy, trendy rynkowe, badania cenowe oraz ranking sieci (zwanego dalej Sklepem Internetowym) jest: Kondej Marketing, A. Kondej, 15-531 Białystok, Niedźwiedzia 56A, NIP 542-030-59-52, REGON 050368818 (zwana dalej Sprzedawcą).

2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów i dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.0.922 t.j.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.0.1030 t.j.).

3. Do umów sprzedaży zawieranych na odległość z Klientem będącym osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwaną dalej Konsumentem) zastosowanie mają ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz – w zakresie tam nieuregulowanym - ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2016.0.380 t.j.), do umów sprzedaży w pozostałym zakresie zastosowanie ma ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2016.0.380 t.j.). 

4. Osoba wyrażająca chęć związania umową sprzedaży na odległość lub związana taką umową ze Sprzedawcą jest dalej zwana Klientem.

5. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie Internetowym

6. Realizacja zakupów przez Klienta jest możliwa bez rejestracji lub po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym. W pierwszym przypadku, w celu zamówienia towarów, wystarczające jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i jego przesłanie poprzez stronę internetową dostępną pod adresem www.rynekdetaliczny.pl. W drugim przypadku, prawidłowe zarejestrowanie się przez Klienta na stronie www.rynekdetaliczny.pl oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i jego przesłanie poprzez stronę internetową dostępną pod adresem www.rynekdetaliczny.pl pozwala ponadto na korzystanie z przez Klienta z dodatkowych opcji, przede wszystkim umożliwia podgląd historii poprzednio dokonanych zakupów. 

7. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności gdy ze względów technicznych Klient nie może złożyć zamówienia lub nie może dokonać rejestracji za pośrednictwem strony internetowej www.rynekdetaliczny.pl, istnieje możliwość złożenia zamówienia telefonicznie pod numerem 85 732 70 34. W przypadku składania zamówienia telefonicznie Klient zobowiązany jest, przed przystąpieniem do złożenia zamówienia, do zapoznania się treścią niniejszego regulaminu Sklepu Internetowego. Wszystkie rozmowy z Klientami są rejestrowane w celu zapewnienia najwyższego standardu obsługi.

8. Sprzedawca realizuje zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

9. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają VAT).

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep Internetowy przed dokonaniem w/w zmian. Łączna cena zakupu towarów jest każdorazowo widoczna w momencie wyboru opcji „PRZEJDŹ DO KOSZYKA", co następuję przed wysłaniem zamówienia – to jest przed wyrażeniem przez Klienta woli związania umową. Ponadto każdorazowo cena sprzedaży jest potwierdzana Konsumentowi na wysyłanym, wraz z towarem w fakturze VAT.

11. Wszelkie informacje na temat akcji promocyjnych, aktualnie obowiązujących w Sprzedawcy, są zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.rynekdetaliczny.pl oraz mogą być wysyłane do Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie zamówionych treści handlowych.

II Realizacja zamówienia

1.W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient powinien:

a) dokonać wyboru towaru (towarów) zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego - z dostępnej aktualnie oferty a następnie dodać kolejno „do koszyka” wybrane towary.

b) w przypadku zamówień telefonicznych wskazać produkty pracownikowi Biura Obsługi Klienta Sklepu Internetowego (dalej zwanego BOK).

c) po zakończeniu wyboru towaru (towarów) wybrać przycisk „przejdź do koszyka”.

d) następnie dokonać płatności lub dokonać usunięcia towaru/towarów z „koszyka”. Jeżeli

e) następnie podać dane umożliwiające realizację zamówienia lub ewentualnie dokonać logowania do konta Klienta w Sklepie Internetowym. Najpóźniej na tym etapie Klient powinien zapoznać się i potwierdzić zapoznanie się oraz akceptację niniejszego regulaminu oraz udzielić pozostałych przewidzianych zgód. Udzielenie powyższych informacji jest dobrowolne. Następnie użyć przycisku „dalej”.

f)   wybrać sposób płatności. W zależności od dokonanego wyboru Klient proszony jest o postępowanie zgodnie ze wskazanymi wytycznymi.

g) zatwierdzić zamówienie przyciskiem potwierdzającym chęć zawarcia umowy i wolę zakończenia zamówienia. Z chwilą zatwierdzenia zamówienia odpowiednim przyciskiem dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.  Jednakże Sprzedawca zastrzega własność rzeczy do momentu uiszczenia ceny sprzedaży przez Klienta.  Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedawcy.

2. W przypadku zamówień telefonicznych, o których mowa w pkt. 1 litera b), czynności opisane w pkt 1 wykonuje pracownik BOK, uzgadniając uprzednio z Klientem poszczególne opcje wyboru. 

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są wyłącznie w godzinach pracy BOK – to jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. O ewentualnych zmianach w godzinach pracy BOK klienci będą informowani na stronie sklepu w zakładce Kontakt.  

4. W przypadku, gdy dane podane przez Klienta, a niezbędne do realizacji zamówienia są niepełne lub błędne, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta ze wskazaniem przyczyny odmowy .

5.Szczegółowe informacje o dostępności i wysyłce produktów są podane przy opisie produku. Jednakże w wyjątkowych sytuacjach, z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, może się zdarzyć (w szczególności w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez kilku Klientów), że dostawa towaru może się opóźnić. W takich sytuacjach, w przypadku możliwości opóźnienia realizacji zamówienia, każdorazowo, również w przypadku zamówienia telefonicznego, Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail o opóźnieniu realizacji zamówienia i dacie wysyłki.

6. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia i zawarcie umowy w drodze komunikatu nadawanego w drodze informacji e-mail, przesyłanego na adres poczty Klienta podany w formularzu zamówienia, potwierdzającego ilość produktów, wartość zamówienia, rodzaj dostawy, rodzaj płatności oraz dane teleadresowe Klienta. W przypadku nie otrzymania ww. potwierdzenia niezwłocznie lub w razie wątpliwości, albo gdy nie dokonywano zamówienia w Sprzedawcy – Klient lub inna osoba proszona jest o kontakt telefoniczny lub mailowy z BOK.

7. Klient wyraża zgodę na kontakt ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w zamówieniu lub przy rejestracji, albo też - w przypadku zamówienia telefonicznego - pracownikowi BOK, w szczególności tą drogą będą dostarczenie wszelkie informacje niezbędne dla realizacji zamówienia oraz dokumenty sprzedaży.

III Warunki płatności i wysyłki towaru

1. Płatność za zakupiony towar może zostać zrealizowana w formie przedpłaty przelewem bankowym.

2. Sprzedawca publikuje -  na podstronie przedstawiającej dany towar, a także  w „koszyku” po dodaniu do niego towaru - informację o planowanym czasie wysyłki, czyli liczbie dni roboczych  (dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z zamówieniem. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania  zamówienia do Klienta. Termin realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem czasu potrzebnego do skompletowania wszystkich towarów, które obejmuje dane zamówienie. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest ponadto od ilości wszystkich zamówień złożonych w danym dniu przez Klientów Sklepu Internetowego.

6. Zamówione towary są dostarczane drogą mailową.

7. Do każdego przesłanego towaru załączony jest dowód zakupu w postaci faktury VAT.

IV. Reklamacje i zwroty

Regulamin sklepu internetowego RynekDetaliczny.pl

(obowiązuje od dnia 01.11.2017 roku)

I Postanowienie Ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego mieszczącego się pod adresem www.rynekdetaliczny.pl, w którym oferuje się do sprzedaży profile firm, analizy, prognozy, trendy rynkowe, badania cenowe oraz ranking sieci (zwanego dalej Sklepem Internetowym) jest: Kondej Marketing, A. Kondej, 15-531 Białystok, Niedźwiedzia 56A, NIP 542-030-59-52, REGON 050368818 (zwana dalej Sprzedawcą).

2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów i dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.0.922 t.j.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.0.1030 t.j.).

3. Do umów sprzedaży zawieranych na odległość z Klientem będącym osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwaną dalej Konsumentem) zastosowanie mają ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz – w zakresie tam nieuregulowanym - ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2016.0.380 t.j.), do umów sprzedaży w pozostałym zakresie zastosowanie ma ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2016.0.380 t.j.). 

4. Osoba wyrażająca chęć związania umową sprzedaży na odległość lub związana taką umową ze Sprzedawcą jest dalej zwana Klientem.

5. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie Internetowym

6. Realizacja zakupów przez Klienta jest możliwa bez rejestracji lub po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym. W pierwszym przypadku, w celu zamówienia towarów, wystarczające jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i jego przesłanie poprzez stronę internetową dostępną pod adresem www.rynekdetaliczny.pl. W drugim przypadku, prawidłowe zarejestrowanie się przez Klienta na stronie www.rynekdetaliczny.pl oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i jego przesłanie poprzez stronę internetową dostępną pod adresem www.rynekdetaliczny.pl pozwala ponadto na korzystanie z przez Klienta z dodatkowych opcji, przede wszystkim umożliwia podgląd historii poprzednio dokonanych zakupów. 

7. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności gdy ze względów technicznych Klient nie może złożyć zamówienia lub nie może dokonać rejestracji za pośrednictwem strony internetowej www.rynekdetaliczny.pl, istnieje możliwość złożenia zamówienia telefonicznie pod numerem 85 732 70 34. W przypadku składania zamówienia telefonicznie Klient zobowiązany jest, przed przystąpieniem do złożenia zamówienia, do zapoznania się treścią niniejszego regulaminu Sklepu Internetowego. Wszystkie rozmowy z Klientami są rejestrowane w celu zapewnienia najwyższego standardu obsługi.

8. Sprzedawca realizuje zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

9. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają VAT).

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep Internetowy przed dokonaniem w/w zmian. Łączna cena zakupu towarów jest każdorazowo widoczna w momencie wyboru opcji „PRZEJDŹ DO KOSZYKA", co następuję przed wysłaniem zamówienia – to jest przed wyrażeniem przez Klienta woli związania umową. Ponadto każdorazowo cena sprzedaży jest potwierdzana Konsumentowi na wysyłanym, wraz z towarem w fakturze VAT.

11. Wszelkie informacje na temat akcji promocyjnych, aktualnie obowiązujących w Sprzedawcy, są zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.rynekdetaliczny.pl oraz mogą być wysyłane do Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie zamówionych treści handlowych.

II Realizacja zamówienia

1.W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient powinien:

a) dokonać wyboru towaru (towarów) zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego - z dostępnej aktualnie oferty a następnie dodać kolejno „do koszyka” wybrane towary.

b) w przypadku zamówień telefonicznych wskazać produkty pracownikowi Biura Obsługi Klienta Sklepu Internetowego (dalej zwanego BOK).

c) po zakończeniu wyboru towaru (towarów) wybrać przycisk „przejdź do koszyka”.

d) następnie dokonać płatności lub dokonać usunięcia towaru/towarów z „koszyka”. Jeżeli

e) następnie podać dane umożliwiające realizację zamówienia lub ewentualnie dokonać logowania do konta Klienta w Sklepie Internetowym. Najpóźniej na tym etapie Klient powinien zapoznać się i potwierdzić zapoznanie się oraz akceptację niniejszego regulaminu oraz udzielić pozostałych przewidzianych zgód. Udzielenie powyższych informacji jest dobrowolne. Następnie użyć przycisku „dalej”.

f)   wybrać sposób płatności. W zależności od dokonanego wyboru Klient proszony jest o postępowanie zgodnie ze wskazanymi wytycznymi.

g) zatwierdzić zamówienie przyciskiem potwierdzającym chęć zawarcia umowy i wolę zakończenia zamówienia. Z chwilą zatwierdzenia zamówienia odpowiednim przyciskiem dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.  Jednakże Sprzedawca zastrzega własność rzeczy do momentu uiszczenia ceny sprzedaży przez Klienta.  Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedawcy.

2. W przypadku zamówień telefonicznych, o których mowa w pkt. 1 litera b), czynności opisane w pkt 1 wykonuje pracownik BOK, uzgadniając uprzednio z Klientem poszczególne opcje wyboru. 

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są wyłącznie w godzinach pracy BOK – to jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. O ewentualnych zmianach w godzinach pracy BOK klienci będą informowani na stronie sklepu w zakładce Kontakt.  

4. W przypadku, gdy dane podane przez Klienta, a niezbędne do realizacji zamówienia są niepełne lub błędne, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta ze wskazaniem przyczyny odmowy .

5.Szczegółowe informacje o dostępności i wysyłce produktów są podane przy opisie produku. Jednakże w wyjątkowych sytuacjach, z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, może się zdarzyć (w szczególności w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez kilku Klientów), że dostawa towaru może się opóźnić. W takich sytuacjach, w przypadku możliwości opóźnienia realizacji zamówienia, każdorazowo, również w przypadku zamówienia telefonicznego, Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail o opóźnieniu realizacji zamówienia i dacie wysyłki.

6. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia i zawarcie umowy w drodze komunikatu nadawanego w drodze informacji e-mail, przesyłanego na adres poczty Klienta podany w formularzu zamówienia, potwierdzającego ilość produktów, wartość zamówienia, rodzaj dostawy, rodzaj płatności oraz dane teleadresowe Klienta. W przypadku nie otrzymania ww. potwierdzenia niezwłocznie lub w razie wątpliwości, albo gdy nie dokonywano zamówienia w Sprzedawcy – Klient lub inna osoba proszona jest o kontakt telefoniczny lub mailowy z BOK.

7. Klient wyraża zgodę na kontakt ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w zamówieniu lub przy rejestracji, albo też - w przypadku zamówienia telefonicznego - pracownikowi BOK, w szczególności tą drogą będą dostarczenie wszelkie informacje niezbędne dla realizacji zamówienia oraz dokumenty sprzedaży.

III Warunki płatności i wysyłki towaru

1. Płatność za zakupiony towar może zostać zrealizowana w formie przedpłaty przelewem bankowym.

2. Sprzedawca publikuje -  na podstronie przedstawiającej dany towar, a także  w „koszyku” po dodaniu do niego towaru - informację o planowanym czasie wysyłki, czyli liczbie dni roboczych  (dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z zamówieniem. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania  zamówienia do Klienta. Termin realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem czasu potrzebnego do skompletowania wszystkich towarów, które obejmuje dane zamówienie. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest ponadto od ilości wszystkich zamówień złożonych w danym dniu przez Klientów Sklepu Internetowego.

6. Zamówione towary są dostarczane drogą mailową.

7. Do każdego przesłanego towaru załączony jest dowód zakupu w postaci faktury VAT.

IV. Reklamacje i zwroty

1.Klient nabywający produkty w rynekdetaliczny.pl nie ma prawa do zwrotu towaru ani pieniędzy. W przypadku uzasadnionych uwag do nabytego produktu Kondej Marketing zobowiązuję się w ciągu 14 dni naprawić produkt.

Regulamin sklepu internetowego RynekDetaliczny.pl

(obowiązuje od dnia 01.11.2017 roku)

I Postanowienie Ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego mieszczącego się pod adresem www.rynekdetaliczny.pl, w którym oferuje się do sprzedaży profile firm, analizy, prognozy, trendy rynkowe, badania cenowe oraz ranking sieci (zwanego dalej Sklepem Internetowym) jest: Kondej Marketing, A. Kondej, 15-531 Białystok, Niedźwiedzia 56A, NIP 542-030-59-52, REGON 050368818 (zwana dalej Sprzedawcą).

2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów i dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.0.922 t.j.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.0.1030 t.j.).

3. Do umów sprzedaży zawieranych na odległość z Klientem będącym osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwaną dalej Konsumentem) zastosowanie mają ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz – w zakresie tam nieuregulowanym - ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2016.0.380 t.j.), do umów sprzedaży w pozostałym zakresie zastosowanie ma ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2016.0.380 t.j.). 

4. Osoba wyrażająca chęć związania umową sprzedaży na odległość lub związana taką umową ze Sprzedawcą jest dalej zwana Klientem.

5. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie Internetowym

6. Realizacja zakupów przez Klienta jest możliwa bez rejestracji lub po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym. W pierwszym przypadku, w celu zamówienia towarów, wystarczające jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i jego przesłanie poprzez stronę internetową dostępną pod adresem www.rynekdetaliczny.pl. W drugim przypadku, prawidłowe zarejestrowanie się przez Klienta na stronie www.rynekdetaliczny.pl oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i jego przesłanie poprzez stronę internetową dostępną pod adresem www.rynekdetaliczny.pl pozwala ponadto na korzystanie z przez Klienta z dodatkowych opcji, przede wszystkim umożliwia podgląd historii poprzednio dokonanych zakupów. 

7. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności gdy ze względów technicznych Klient nie może złożyć zamówienia lub nie może dokonać rejestracji za pośrednictwem strony internetowej www.rynekdetaliczny.pl, istnieje możliwość złożenia zamówienia telefonicznie pod numerem 85 732 70 34. W przypadku składania zamówienia telefonicznie Klient zobowiązany jest, przed przystąpieniem do złożenia zamówienia, do zapoznania się treścią niniejszego regulaminu Sklepu Internetowego. Wszystkie rozmowy z Klientami są rejestrowane w celu zapewnienia najwyższego standardu obsługi.

8. Sprzedawca realizuje zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

9. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają VAT).

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep Internetowy przed dokonaniem w/w zmian. Łączna cena zakupu towarów jest każdorazowo widoczna w momencie wyboru opcji „PRZEJDŹ DO KOSZYKA", co następuję przed wysłaniem zamówienia – to jest przed wyrażeniem przez Klienta woli związania umową. Ponadto każdorazowo cena sprzedaży jest potwierdzana Konsumentowi na wysyłanym, wraz z towarem w fakturze VAT.

11. Wszelkie informacje na temat akcji promocyjnych, aktualnie obowiązujących w Sprzedawcy, są zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.rynekdetaliczny.pl oraz mogą być wysyłane do Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie zamówionych treści handlowych.

II Realizacja zamówienia

1.W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient powinien:

a) dokonać wyboru towaru (towarów) zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego - z dostępnej aktualnie oferty a następnie dodać kolejno „do koszyka” wybrane towary.

b) w przypadku zamówień telefonicznych wskazać produkty pracownikowi Biura Obsługi Klienta Sklepu Internetowego (dalej zwanego BOK).

c) po zakończeniu wyboru towaru (towarów) wybrać przycisk „przejdź do koszyka”.

d) następnie dokonać płatności lub dokonać usunięcia towaru/towarów z „koszyka”. Jeżeli

e) następnie podać dane umożliwiające realizację zamówienia lub ewentualnie dokonać logowania do konta Klienta w Sklepie Internetowym. Najpóźniej na tym etapie Klient powinien zapoznać się i potwierdzić zapoznanie się oraz akceptację niniejszego regulaminu oraz udzielić pozostałych przewidzianych zgód. Udzielenie powyższych informacji jest dobrowolne. Następnie użyć przycisku „dalej”.

f)   wybrać sposób płatności. W zależności od dokonanego wyboru Klient proszony jest o postępowanie zgodnie ze wskazanymi wytycznymi.

g) zatwierdzić zamówienie przyciskiem potwierdzającym chęć zawarcia umowy i wolę zakończenia zamówienia. Z chwilą zatwierdzenia zamówienia odpowiednim przyciskiem dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.  Jednakże Sprzedawca zastrzega własność rzeczy do momentu uiszczenia ceny sprzedaży przez Klienta.  Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedawcy.

2. W przypadku zamówień telefonicznych, o których mowa w pkt. 1 litera b), czynności opisane w pkt 1 wykonuje pracownik BOK, uzgadniając uprzednio z Klientem poszczególne opcje wyboru. 

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są wyłącznie w godzinach pracy BOK – to jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. O ewentualnych zmianach w godzinach pracy BOK klienci będą informowani na stronie sklepu w zakładce Kontakt.  

4. W przypadku, gdy dane podane przez Klienta, a niezbędne do realizacji zamówienia są niepełne lub błędne, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta ze wskazaniem przyczyny odmowy .

5.Szczegółowe informacje o dostępności i wysyłce produktów są podane przy opisie produku. Jednakże w wyjątkowych sytuacjach, z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, może się zdarzyć (w szczególności w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez kilku Klientów), że dostawa towaru może się opóźnić. W takich sytuacjach, w przypadku możliwości opóźnienia realizacji zamówienia, każdorazowo, również w przypadku zamówienia telefonicznego, Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail o opóźnieniu realizacji zamówienia i dacie wysyłki.

6. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia i zawarcie umowy w drodze komunikatu nadawanego w drodze informacji e-mail, przesyłanego na adres poczty Klienta podany w formularzu zamówienia, potwierdzającego ilość produktów, wartość zamówienia, rodzaj dostawy, rodzaj płatności oraz dane teleadresowe Klienta. W przypadku nie otrzymania ww. potwierdzenia niezwłocznie lub w razie wątpliwości, albo gdy nie dokonywano zamówienia w Sprzedawcy – Klient lub inna osoba proszona jest o kontakt telefoniczny lub mailowy z BOK.

7. Klient wyraża zgodę na kontakt ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w zamówieniu lub przy rejestracji, albo też - w przypadku zamówienia telefonicznego - pracownikowi BOK, w szczególności tą drogą będą dostarczenie wszelkie informacje niezbędne dla realizacji zamówienia oraz dokumenty sprzedaży.

III Warunki płatności i wysyłki towaru

1. Płatność za zakupiony towar może zostać zrealizowana w formie przedpłaty przelewem bankowym.

2. Sprzedawca publikuje -  na podstronie przedstawiającej dany towar, a także  w „koszyku” po dodaniu do niego towaru - informację o planowanym czasie wysyłki, czyli liczbie dni roboczych  (dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z zamówieniem. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania  zamówienia do Klienta. Termin realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem czasu potrzebnego do skompletowania wszystkich towarów, które obejmuje dane zamówienie. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest ponadto od ilości wszystkich zamówień złożonych w danym dniu przez Klientów Sklepu Internetowego.

6. Zamówione towary są dostarczane drogą mailową.

7. Do każdego przesłanego towaru załączony jest dowód zakupu w postaci faktury VAT.

IV. Reklamacje i zwroty

1. Klient nabywający produkty w sklepie internetowym www.rynekdetaliczny.pl nie ma prawa do zwrotu pieniędzy ani towaru. W przypadku uzasadnionych uwag do nabytego produktu Kondej Marketing zobowiązuje się w ciągu 14 dni naprawić produkt.

V Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych Kondej Marketing, A. Kondej  z siedzibą w Białymstoku (15-531) przy ul. Niedźwiedziej 56A, w tym w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu i pełnego adresu dla celów związanych z realizacją zamówienia, w tym również dla celów jego oceny, wyrażenia opinii, otrzymywania informacji  o promocjach lub rekomendacjach Sprzedawcy.   Tym samym Klient wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych podmiotom należącym do Kondej Marketing, A. Kondej  z siedzibą w Białymstoku (15-531) przy ul. Niedźwiedziej 56A, oraz podmiotom współpracującym ze spółkami z Kondej Marketing wyłącznie w celu wyżej wskazanym. Informacja o powyższych podmiotach dostępna jest na życzenie Klienta.

2. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

VI  Polityka Cookies

Kondej Marketing z siedzibą w Białymstoku może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta z witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klientów  zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.

VII Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

2. Możliwe jest skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (dalej zwanych: ADR).

3. Informacje na temat ADR dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient będący Konsumentem może w szczególności zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Klient uprawniony jest ponadto do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona praw Konsumentów.

4. W razie dodatkowych informacji lub pozostałych wątpliwości sugerujemy kontakt pod adresem e-mail: kondej@kondejmarketing.pl lub numerem telefonu 85 732 70 34, w godzinach pracy BOK.

5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

6. Sprzedawca, na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), został zobowiązany do udostępnienia informacji o platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (dalej: Platforma ODR). W związku z powyższym udostępniamy łącze elektroniczne do Platformy ODR: ec.europa.eu/odr, gdzie będzie można znaleźć informacje na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów, w szczególności zaś Konsument będzie mógł złożyć za jej pośrednictwem skargę w przypadku woli skorzystania z tych form. Metoda ta jest jednakże dobrowolna, co oznacza, iż w przypadku złożenia przez Konsumenta skargi za pośrednictwem Platformy ODR, Sprzedawca nie ma obowiązku korzystać z alternatywnych metod jej rozwiązywania. Możliwa jest więc odmowa Sklepu Internetowego pomimo wystosowania skargi przez Konsumenta o rozwiązanie sprawy w ww. sposób.Niezależnie od powyższego przypominamy, iż adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego  to: kondej@kondejmarketing.pl.

7. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu było lub miało stać się nieważne, ważność całego regulaminu pozostaje przez to nienaruszona. W przypadku takim Kondej Marketing, A. Kondej zastąpi nieważne postanowienie innym, skutecznie prawnym postanowieniem, zbliżonym celem do postanowień uznanych za nieważne, które nie będzie uchybiało reżimowi ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.0.827).

8. Wszelkie spory nierozwiązane polubownie lub wyżej opisanymi sposobami podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.

 

V Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych Kondej Marketing, A. Kondej  z siedzibą w Białymstoku (15-531) przy ul. Niedźwiedziej 56A, w tym w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu i pełnego adresu dla celów związanych z realizacją zamówienia, w tym również dla celów jego oceny, wyrażenia opinii, otrzymywania informacji  o promocjach lub rekomendacjach Sprzedawcy.   Tym samym Klient wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych podmiotom należącym do Kondej Marketing, A. Kondej  z siedzibą w Białymstoku (15-531) przy ul. Niedźwiedziej 56A, oraz podmiotom współpracującym ze spółkami z Kondej Marketing wyłącznie w celu wyżej wskazanym. Informacja o powyższych podmiotach dostępna jest na życzenie Klienta.

2. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

VI  Polityka Cookies

Kondej Marketing z siedzibą w Białymstoku może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta z witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klientów  zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.

VII Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

2. Możliwe jest skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (dalej zwanych: ADR).

3. Informacje na temat ADR dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient będący Konsumentem może w szczególności zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Klient uprawniony jest ponadto do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona praw Konsumentów.

4. W razie dodatkowych informacji lub pozostałych wątpliwości sugerujemy kontakt pod adresem e-mail: kondej@kondejmarketing.pl lub numerem telefonu 85 732 70 34, w godzinach pracy BOK.

5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

6. Sprzedawca, na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), został zobowiązany do udostępnienia informacji o platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (dalej: Platforma ODR). W związku z powyższym udostępniamy łącze elektroniczne do Platformy ODR: ec.europa.eu/odr, gdzie będzie można znaleźć informacje na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów, w szczególności zaś Konsument będzie mógł złożyć za jej pośrednictwem skargę w przypadku woli skorzystania z tych form. Metoda ta jest jednakże dobrowolna, co oznacza, iż w przypadku złożenia przez Konsumenta skargi za pośrednictwem Platformy ODR, Sprzedawca nie ma obowiązku korzystać z alternatywnych metod jej rozwiązywania. Możliwa jest więc odmowa Sklepu Internetowego pomimo wystosowania skargi przez Konsumenta o rozwiązanie sprawy w ww. sposób.Niezależnie od powyższego przypominamy, iż adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego  to: kondej@kondejmarketing.pl.

7. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu było lub miało stać się nieważne, ważność całego regulaminu pozostaje przez to nienaruszona. W przypadku takim Kondej Marketing, A. Kondej zastąpi nieważne postanowienie innym, skutecznie prawnym postanowieniem, zbliżonym celem do postanowień uznanych za nieważne, które nie będzie uchybiało reżimowi ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.0.827).

8. Wszelkie spory nierozwiązane polubownie lub wyżej opisanymi sposobami podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.

 


V Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych Kondej Marketing, A. Kondej  z siedzibą w Białymstoku (15-531) przy ul. Niedźwiedziej 56A, w tym w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu i pełnego adresu dla celów związanych z realizacją zamówienia, w tym również dla celów jego oceny, wyrażenia opinii, otrzymywania informacji  o promocjach lub rekomendacjach Sprzedawcy.   Tym samym Klient wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych podmiotom należącym do Kondej Marketing, A. Kondej  z siedzibą w Białymstoku (15-531) przy ul. Niedźwiedziej 56A, oraz podmiotom współpracującym ze spółkami z Kondej Marketing wyłącznie w celu wyżej wskazanym. Informacja o powyższych podmiotach dostępna jest na życzenie Klienta.

2. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

VI  Polityka Cookies

Kondej Marketing z siedzibą w Białymstoku może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta z witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klientów  zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.

VII Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

2. Możliwe jest skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (dalej zwanych: ADR).

3. Informacje na temat ADR dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient będący Konsumentem może w szczególności zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Klient uprawniony jest ponadto do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona praw Konsumentów.

4. W razie dodatkowych informacji lub pozostałych wątpliwości sugerujemy kontakt pod adresem e-mail: kondej@kondejmarketing.pl lub numerem telefonu 85 732 70 34, w godzinach pracy BOK.

5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

6. Sprzedawca, na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), został zobowiązany do udostępnienia informacji o platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (dalej: Platforma ODR). W związku z powyższym udostępniamy łącze elektroniczne do Platformy ODR: ec.europa.eu/odr, gdzie będzie można znaleźć informacje na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów, w szczególności zaś Konsument będzie mógł złożyć za jej pośrednictwem skargę w przypadku woli skorzystania z tych form. Metoda ta jest jednakże dobrowolna, co oznacza, iż w przypadku złożenia przez Konsumenta skargi za pośrednictwem Platformy ODR, Sprzedawca nie ma obowiązku korzystać z alternatywnych metod jej rozwiązywania. Możliwa jest więc odmowa Sklepu Internetowego pomimo wystosowania skargi przez Konsumenta o rozwiązanie sprawy w ww. sposób.Niezależnie od powyższego przypominamy, iż adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego  to: kondej@kondejmarketing.pl.

7. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu było lub miało stać się nieważne, ważność całego regulaminu pozostaje przez to nienaruszona. W przypadku takim Kondej Marketing, A. Kondej zastąpi nieważne postanowienie innym, skutecznie prawnym postanowieniem, zbliżonym celem do postanowień uznanych za nieważne, które nie będzie uchybiało reżimowi ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.0.827).

8. Wszelkie spory nierozwiązane polubownie lub wyżej opisanymi sposobami podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.

 

Pogotowie

marketingowe

Sklep jest w trybie podglądu
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe